مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو برای سال تحصیلی 1400در رشته های ذیل محصل می پذیرد؛ دانشکده تعلیم و تربیه • کیمیا • بیولوژی • ریاضی • تاریخ • جامعه شناسی • ادبیات دری • ادبیات پشتو دانشکده حقوق و علوم سیاسی • قضا و سارنوالی • اداره و دیپلوماسی • فقه و حقوق دانشکده اقتصاد • اقتصاد عمومی • مدیریت دانشکده انجنیری • سیول

  • نوسینده: ادمین
  • تاریخ ثبت: 18/12/1399
  • بازدید: 2