ریاست

موسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو به منظور تربیه نیروی انسانی در راستای خودکفایی علمی و اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان تاسیس گردیده است