نشـــریه های ما

الگوی نگارش پایان نامه

مونوگراف به لحاظ شکلی مطابق این الگو ترتیب گردد.

دانلود...

دستورالعمل و راهنمای نگارش پایان نامه

مونوگراف مقطع لیسانس بر اساس این دستورالعمل ترتیب می گردد.

دانلود...

فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه مقطع لیسانس-فرم شماره23

ارزشیابی مونوگراف در جلسه دفاع در این فرم درج می گردد.

دانلود...

فرم پلان سمستروار استاد-فرم شماره 22

در این فرم استاد کورس پالیسی اش را ترتیب می دهد.

دانلود...

فرم پلان سمستروار استاد-فرم شماره 22

در این فرم استاد کورس پالیسی اش را ترتیب می دهد.

دانلود...

فرم پلان بهبود تدریس-فرم شماره 21

این فرم به منظور بهبود پلان تدریس از جانب استاد ترتیب می گردد.

دانلود...

فرم قرارداد کار-فرم شماره20

قرارداد کارمند و موسسه توسط این فرم منعقد می گردد.

دانلود...

فرم قرارداد تدریس اساتید-فرم شماره18

اساتید تعهد خویش را نسبت به موسسه در باب تدریس در این فرم درج می نماید.

دانلود...

فرم قرارداد تدریس اساتید

اساتید تعهد خویش را نسبت به موسسه در باب تدریس در این فرم درج می نماید.

دانلود...

فرم ثبت مشخصات فارغ التحصیلان-فرم شماره 17

دانش آموختگان مشخصات خویش را در این فرم درج می نماید.

دانلود...

فرم تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل-فرم شماره 16

دانش آموختگان جهت تسویه حساب این فرم را تکمیل می نمایند.

دانلود...

فرم درخواست تجدید نظر نسبت به نمرات-فرم شماره15

درخواست تجدید نظر نسبت به نمرات در این فرم درج گردیده و به دانشکده مربوطه تسلیم داده می شود.

دانلود...

فرم رفع تاجیل-فرم شماره 14

دانشجو درخواست رفع تاجیل خود را در این فرم درج نموده و به اداره مربوطه تسلیم می دهد.

دانلود...

فرم درخواست تاجیل-فرم شماره13

دانشجو درخواست تاجیل خویش را در این فرم درج نموده و به اداره مربوطه تسلیم می دهد.

دانلود...

فرم درخواست تغییر رشته-فرم شماره 12

دانشجو برای تغییر رشته درخواست خویش را در این فرم درج و به دانشکده مربوطه ارائه می نماید.

دانلود...

فرم مشخصات دور لیسانس-فرم شماره11

در زمان شمولیت دانشجو مشخصات خویش را درج این فرم می نماید

دانلود...

فرم تایید اصلاح مونوگراف-فرم شماره10

در این فرم اصلاحات بعد از جلسه دفاع مورد تایید قرار می گیرند.

دانلود...

فرم گزارش جلسه رسیدگی به مونوگراف-فرم شماره 9

جلسه رسیدگی به مونوگراف در این فرم ترتیب و گزارش داده می شود.

دانلود...

فرم گزارش تأیید دفاع مونوگراف-فرم شماره 8

دفاع مونوگراف در این فرم تأیید و گزارش داده می شود.

دانلود...

فرم طرح تفصیلی مونوگراف- فرم شماره 7

در این فرم دانشجو طرح تفصیلی مونوگرافش را ترتیب داده و به دانشکده مربوطه تسلیم میدهد

دانلود...

فرم طرح اجمالی مونوگراف-فرم شماره6

در این فرم دانشجو طرح اجمالی مونوگرافش را ترتیب می دهد.

دانلود...

فرم ارزشیابی مونوگراف-فرم شماره5

ارزشیابی مونوگراف در جلسه دفاع در این فرم ثبت می گردد.

دانلود...

فرم تعیین داور-فرم شماره4

در این فرم استاد داور برای ارزشیابی مونوگراف تعیین می گردد

دانلود...

فرم درخواست اجازه دفاع-فرم شماره3

این فرم را دانشجو به منظور کسب اجازه دفاع مونوگراف اخذ می نماید.

دانلود...

فرم درخواست اجازه دفاع-فرم شماره3

این فرم را دانشجو به منظور کسب اجازه دفاع مونوگراف اخذ می نماید.

دانلود...

فرم فرآیند کاری اساتید راهنما-فرم شماره 2

در این فرم استاد راهنما از مراحل کاری اش با دانشجو گزارش میدهد

دانلود...

فرم تایید پایان نامه توسط استاد راهنما-فرم شماره 1

در این فرم استاد راهنما مونوگراف را نظر به محتویات مندرج در فرم مورد تایید و یا رد قرار میدهد

دانلود...

لیــــنک های دوستان

آخـــرین اخبار

Popular Talks

Raw denim you probably haven't heard of them jean shorts Austin. eu banh mi, qui irure terry richardson ex squid Aliquip placeat salvia cillum iphone.

Read more

Food truck fixie locavore, accusamus mcsweeney's marfa nulla single-origin coffee squid. aliquip jean shorts ullamco ad vinyl aesthetic magna delectus mollit. Keytar helvetica VHS salvia..