چشم انداز دانشگاه

موسسه تحصیلات عالی رابعه بلخی به منظور تربیه نیروی انسانی در راستای خودکفایی علمی و اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان تاسیس گردیده است